Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Які резерви банку варто вважати такими, що створені у зв’язку із знеціненням активів?937
Згідно з підпунктом 139.3.1. пункту 139.3 статті 139 ПК України банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахуванням коригувань, передбачених ПК України. З цієї норми випливає декілька висновків: Фінансові установи, крім зазначених, зобов’язані оподатковувати окремі види резервів за спе
...
Чи можна при розрахунку оподатковуваного прибутку за 2015 рік врахувати витрати, відшкодовані протягом 2015 року за рахунок забезпечення, створеного (нарахованого) у бухгалтерському обліку у попередніх роках?
Суть питання полягає у різницях, які виникають між податковим та бухгалтерським обліком у частині операцій із забезпеченнями (резервами). Справа у тому, що протягом 1997 – 2014 років в історії оподаткування податком на прибуток в Україні витрати на створення будь-яких забезпечень (резервів) завжди мали особливості.
...
Податковий облік операцій зі створення, використання та коригування забезпечення (резерву) майбутніх витрат та платежів
Операції зі створення, формування та коригування забезпечення (резерву) майбутніх витрат та платежів, проведені у бухгалтерському обліку, впливають на бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування у періодах їх нарахування та коригування. У свою чергу використання сум створених забезпечень за призначенням не змінюють його. Порядок обліку таких операцій розглянуто у питанні «Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?». Пунктом 139.1 статті 139 ПК України передбачені коригування фінансового результату до оподаткування на суми нарахованих забе
...
Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?
Згідно з пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (далі – П(С)БО 11) суми створених забезпечень визнають витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів). У бухгалтерському обліку відображають інформацію про: створення (нарахування) забезпечення (резерву) з відповідним нарахуванням зобов’язань; використання суми забезпечення (резерву); коригування (зменшення або збільшення) суми забезпечення (резерву).
...
тест9379992
открыто
...
Чи може підприємство – дарувальник включити до витрат суму грошової безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі?
З точки зору Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) безповоротна фінансова допомога визнається даруванням, оскільки такі правовідносини передбачають перехід права власності на майно без будь-якої компенсації за нього (статті 717 – 730 ЦК України). За підпунктом 14.1.257  пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 –VI (далі – ПК України) безповоротною фінансовою допомогою визнається, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами а
...
Що таке дебіторська заборгованість?
Поняття «дебіторська заборгованість» найчастіше є категорією економічної літератури. З економічної точки зору дебіторська заборгованість – складова оборотних активів підприємства. За визначенням авторів Економічної енциклопедії[1] дебіторська заборгованість – це частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи, а також фізичні особи, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт, надання послуг тощо.   [1] Економічна енциклопедія: У трьох томах /Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид.
...
Який порядок бухгалтерського обліку резерву сумнівних боргів?
У бухгалтерському обліку відображають створення, використання та коригування резерву сумнівних боргів (далі – РСБ). Для обліку РСБ планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, передбачено однойменний рахунок 38. За кредитом рахунку 38  «Резерв сумнівних боргів» відображають створення РСБ, за дебетом – списання сумнівної заборгованості або зменшення нарахованого РСБ.
...
За якими методами розраховують резерв сумнівних боргів?
Коротка відповідь: У пункті 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (далі – П(С)БО 10) передбачено 2 методи визначення резерву сумнівних боргів (далі – РСБ): із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості; із застосуванням коефіцієнта сумнівності.
...
Що таке резерв сумнівних боргів?
Поняття «резерв» є досить широким і тлумачиться залежно від галузі його застосування[1]. Відносно сумнівних боргів воно згадується у понятті «резерв сумнівних боргів» у підпунктах 139.1.1 та 139.1.2 пункту 139.2 статті 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до останніх, для розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток на його суми коригують фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності за правилами бухобліку. Поняття «резерв сумнівних боргів» пов&rsq
...
Які дії платника у випадку порушення контролюючим органом строку надсилання (вручення) ППР?
Обов’язок обчислення суми податкового зобов’язання з податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (далі – ПК України) покладається на контролюючі органи. Згідно із підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 ПК України податкове/податкові повідомлення-рішення (далі – ППР) про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об&rsquo
...
Плановий період
Визначення поняття Податковий кодекс України визначає поняття «планового періоду» в аспекті встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків та зборів та оприлюднення рішень місцевих рад про нормативну грошову оцінку землі. Так, відповідно до пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПК України та п. 271.2 ст. 271 ПК України плановим періодом є бюджетний період, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, нормативної грошової оцінки землі та інших запроваджуваних змін.
...
РІлля
Земельний кодекс України у статті 22 до земель сільськогосподарського призначення відносить сільськогосподарські угіддя, до складу яких включає: ріллю, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. Податковий кодекс України у пп. 14.1.233. визначає аналогічний склад сільськогосподарських угідь. Таким чином рілля як вид сільськогосподарських угідь відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
...
Що таке вид використання земельної ділянки?
Земельний кодекс одним із основних принципів землекористування визначає принцип раціонального використання та охорони земель. Відтворюючи дієвість цього принципу, ЗК України поділяє земельний фонд, який становлять усі землі країни в межах її території, за особливим правовим режимом та основним цільовим призначенням на категорії.
...
Постійне користування
Відповідно до ст. 269 ПК України платниками земельного податку, поряд із власниками земельних ділянок/паїв, є землекористувачі. Кодекс відносить до даної категорії платників юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (пп. 14.1.73). Земельний кодекс України у статті 92 як особливу правомочність у сфері земельних відносин виділяє право постійного користування земельною ділянкою - право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державн
...
Земельна частка (пай)
Відповідно до приписів статті 270 Податкового кодексу України (далі – ПК України), одним із об’єктів оподаткування є земельні частки (паї), які перебувають у власності. Податкове та земельне законодавство не мітить чіткого визначення поняття земельної частки (паю). Для розуміння її сутності необхідно звернутися до статті 25 та Перехідних положень Земельного кодексу України (далі – ЗК України), а також Законів України «Про оренду землі» та «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Земельні част
...
Коефіцієн індексації
Поняття «коефіцієнт індексації» зустрічається в Податковому кодексі в аспекті оподаткування платою за землю та при оподаткуванні платників єдиного податку четвертої групи. Так, пп. 271.1.1 ПК України базою оподаткування земельним податком визначає нормативну грошову оцінку земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ. Пункт 2921.2 ПК України базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільсько
...
Які пільги передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»?
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» виокремив декілька категорій осіб, яким встановлюється спеціальний статус та надається ряд пільг та гарантій їх соціального захисту. Закон виокремлює учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни та інших осіб, на яких поширюється чинність цього закону. Для кожної категорії передбачені специфічний ряд пільг у певному об’ємі. Найбільш загальними пільгами, які поширюються на всі зазначені категорії є: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів ме
...
Як визначаються ветерани війни та особи, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»?
22 жовтня 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який набув чинності 1 січня 1994 року та визначив поняття ветерана війни, а також пільги та соціальні гарантії для цієї категорії громадян. Так, відповідно до норм зазначеного Закону, ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. При цьому, такий статус як ветерани війни складається з трьох окремих статусів, для кожного з яких встановлені певні особливості соціального захисту: учасники бойови
...
Що таке щомісячне довічне грошове утримання?
За загальним правилом особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого законодавством, яких визнано інвалідами чи члени сім’ї померлого годувальника мають право на призначення різних видів пенсій. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, в
...
Що таке пенсія з іноземних джерел?
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що питання участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються цим Законом, іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Слід зазначити, що громадяни України можуть брати участь не лише в системі пенсійного страхування нашої держави, а й в системах інших держав, що означає можливість отримання пенсій з іноземних джерел. Громадянам України може бути призначена пенсія в інших держав
...
Хто належить до учасників бойових дій під час Другої світової війни?
Учасники бойових дій є однією з категорій, що відносяться до ветеранів війни та Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначаються як особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Тобто, учасниками бойових дій під час Другої світової війни є ряд категорій військовослужбовців того періоду, яких закон відно
...
Чи відповідає оподаткування пенсій вимогам статей Конституції України та основним засадам податкового законодавства України?
Утримання з пенсій податку на доходи фізичних осіб та військового збору призводить до порушення прав громадян, встановлених ст. ст.19, 21, 22, 46, 64 Конституції України, Законами України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №3, ст.10), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №29, ст.399; 2002, №3, ст. 262), «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №49-51, ст.376), а саме:  
...
Чи передбачено на законодавчому рівні «звільнення» від оподаткування пенсій?
Положення підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Починаючи з 1 вересня 2015 року не  нараховується та не утримується податок на доходи фізичних осіб при нарахуванні та виплаті пенсій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, га
...
Чи оподатковується військовим збором дохід ФО у вигляді пенсії, у тому числі, якщо він перевищує граничний розмір?
Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" передбачено, що оподаткування доходів військовим збором продовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. Відповідно до п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джер
...
Чи потрібно органам Пенсійного фонду подавати податковий розрахунок за формою № 1ДФ у разі виплати пенсій пенсіонерам?
Згідно з п. 168.3 ст. 168 ПКУ розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами Пенсійного фонду України), поняття якого визначено пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за міс
...
Яка ставка податку щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у вигляді пенсій, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує три розміри мінімальної заробітної плати?
Оскільки Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» встановлено прожитковий мінімум для громадян, що втратили працездатність 1074 грн, то базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є сума перевищення 10740 грн. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, зокрема, нарахованих (виплачених, наданих) у вигляді пенсій, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму, для осіб, що втратили працездатність, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
...
Чи оподатковується ПДФО дохід ФО у вигляді пенсії або щомісячного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із розрахунку на місяць?
Згідно з чинним законодавством оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує розмір десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (10740  грн.) в частині такого перевищення за ставкою 18%.  Згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації) – пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку уча
...
Орендна плата
Правова природа орендної плати за землі державної та комунальної власності є більш суперечливою у порівнянні із земельним податком. Адже цей податок одночасно поєднує в собі ознаки цивільного-правового та податкового (публічно-правового) платежу. Повернемось до норми пункту 14.1.147 статті 14 ПК України, згідно з якою плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Таким чином оренда плата за вказані вище земельні ділянки є підвидом плати за землю у
...
Земельний податок
Податок на землю, як відомо, є однією із складових податку на майно. Земельний податок 2016, як і в минулі роки, виплачується власниками земельних ділянок, земельних паїв та землекористувачами. Податок на земельну ділянку складається із земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності.
...
Плата за землю
Загальні положення Плата за землю є невід’ємною складовою податкової системи України, як і податкових систем інших країн. Відіграючи важливу роль для наповнення місцевих бюджетів, плата за землю виконує при цьому функцію стимулювання раціонального та ефективного використання землі. Плата за землю є прямим податком: це означає, що юридичний та фактичний обов’язок зі сплати податку лежить безпосередньо на володільці землі, без юридичної можливості перекласти тягар зі сплати на інших осіб (на відміну від непрямих податків). Як прямий податок, плата за землю є ще й реальним податком
...
Яким чином здійснюється нарахування фізичним особам орендної плати за землі державної та комунальної власності?
ПК України містить прогалину щодо порядку нарахування фізичним особам орендної плати за землі державної та комунальної власності. Ст. 286 ПК України визначає, що юридичні особи самостійно обраховують плату за землю (земельний податок та орендну плату) та самостійно подають податкову декларацію з плати за землю. Щодо фізичних осіб наведена стаття кодексу містить правило, за яким податкові органи нараховують земельний податок фізичним особам. Тобто питання про порядок сплати фізичними особами орендної плати за землі державної та комунальної власності відповідно до чинних договорів орен
...
Що таке довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки?
Відповідно до п. 286.2. ПК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) при поданні першої декларації з плати за землю (фактичного початку діяльності як платника плат за землю) разом з нею подають довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
...
Що таке державний земельний кадастр?
Відповідно до п. 286.1. ПК України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Ст. 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлює, що Державний земельний кадастр (далі – ДЗК) - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Відповідно до ч. 2 ст. 5 закону
...
Які земельні ділянки звільняються від оподаткування земельним податком?
Стаття 283 ПК України містить вичерпний перелік земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню земельним податком. Зокрема, до них належать: сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно і хімічно забруднених територій; землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або сільськогосподарського освоєння; земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць; землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування; земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств,
...
На яку ділянку розповсюджуватиметься пільга по сплаті земельного податку, якщо особа є власником декількох земельних ділянок?
Згідно із п. 281.2. ПК України звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм. Закон прямо не визначає механізму інформування платником податкового органу про своє бажання розповсюдити пільгу на конкретну земельну ділянку, якщо вона є власником кількох ділянок.
...
Які умови застосування пільги, що передбачена в п. 281.3 ПК України?
Умовою застосування податкової пільги, визначеної п. 281.3 ПК України, є реальне виникнення орендних відносин між власником земельної ділянки та платниками єдиного податку четвертої групи на основі відповідного договору оренди земельної ділянки. Сам факт підписання договору оренди не тягне за собою виникнення таких відносин, для цього договір оренди має бути зареєстрованим (до 01.01.13) або право оренди за таким договором повинно бути зареєстроване у відповідному органі державної реєстрації прав (після 01.01.13).
...
Чи розповсюджується норма про пільги по сплаті земельного податку на землі іншого (не передбаченого в ст. 281 ПК) цільового призначення?
Стаття 281 ПК України встановлює пільги по сплаті земельного податку відповідно до цільового призначення земельних ділянок: звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм. При цьому перелік відповідних видів використання (фактично – цільових призначень) є виключним. Відповідно до цього пільга, передбачена ст. 281 ПК України,  не поширюється на земельні ділянки з іншим цільовим призначенням, не визначених в п. 281
...
Що таке сільськогосподарські угіддя?
ПК України в пп. 14.1.233 ПК України вказує, що сільськогосподарськими угіддями є рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги. Наведене визначення запозичено із ЗК України та не розкриває суті поняття «угіддя» в цілому. Для більш повного визначення поняття сільськогосподарських угідь слід розрізняти терміни «цільове призначення землі» та «угіддя», які не є тотожними.  Гл. 4 ЗК України виділяє 9 категорій земель, в рамках яких виділяються різні цільові призначення. Найбільш детально останні врегульовано щодо земель сільськогосп
...
Чи тягне за собою зміна розміру нормативної грошової оцінки зміни розміру плати за землю?
Звичайно, зважаючи на те, що нормативна грошова оцінка є базою оподаткування земельним податком, зміна її розміру тягне автоматичну зміну розміру податкового зобов’язання. При цьому, сума податку до сплати фізичними особами буде визначена контролюючим органом відповідно до приписів статті 286 ПК України.
...
Які коефіцієнти впливають на розмір нормативної грошової оцінки?
Базова нормативна грошова оцінка може підвищуватися або занижуватися на певні, визначені законодавством коефіцієнти, що залежать від економічних та інших характеристик земельної ділянки. Основними серед таких коефіцієнтів є коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки, а також локальний коефіцієнт. Окрім зазначених, базова нормативна оцінка завищується/занижується ще й на такі: коефіцієнти, які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції; коефіцієнти, які враховують місце розташування населен
...
Чи потрібно платнику самостійно визначати розмір нормативної грошової оцінки при зміні функціонального використання/цільового призначення земельної ділянки?
На практиці часто трапляються випадки, коли власник земельної ділянки починає використовувати земельну ділянку в інших цілях, ніж було передбачено при здійсненні нормативної грошової оцінки. Наприклад, земельна ділянка, призначена для обслуговування господарських приміщень, починає здаватися в оренду разом із розташованим на ній приміщенням. Тоді контролюючий орган, як свідчить судова практика, неправомірно перебирає на себе повноваження спеціально визначеного компетентного державного органу (Держгеокадастру) та фактично самостійно змінює розмір нормативної грошової оцінки і відповідно до ньог
...
Як індексується нормативна грошова оцінка?
Вимоги до щорічної індексації нормативної грошової визначаються статтею 289 ПК України. Суть індексації зводиться до щорічної зміни величини нормативної грошової оцінки шляхом її добутку до коефіцієнту індексації, який публікується Держгеокадастром на початку кожного року у формі листа. Платники плати за землю зобов’язані самостійно відслідковувати розмір коефіцієнту індексації і застосовувати його при складанні декларацій та визначенні податкових зобов’язань. Відповідні зміни нормативної грошової оцінки та розміру плати за землю відбуваються автоматично та для випадків оренди зем
...
Чи є зміна нормативної грошової оцінки підставою для внесення змін до договору оренди та зміни орендної плати?
На перший погляд дискусійним може видатися питання необхідності внесення змін до договору оренди землі державної або комунальної власності в разі запровадження нової нормативної грошової оцінки з метою її подальшого застосування при визначенні орендної плати. З даного питання склалася усталена судова практика, відповідно до якої зміна нормативної грошової оцінки не є підставою для внесення змін до договору оренди землі. Власники та користувачі землі зобов’язані застосовувати нову нормативну грошову оцінку автоматично для обрахування плати за землю.
...
Яким чином проводиться нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
Відповідно до вимог земельного законодавства, зокрема статті 15 Закону України «Про оцінку земель» підставою для проведення нормативної грошової оцінки є рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо земель на яких розповсюджується їх компетенція, а також договір між заінтересованими особами. Податкове законодавство встановлює обмеження щодо можливості проведення нормативної грошової оцінки з метою забезпечення принципу стабільності податкової системи. Так, відповідне рішення щодо нормативної грошової оцінки має бути офіційно оприлюднено до 1
...
Що таке нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
За загальним правилом базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка такої земельної ділянки, окрім випадків, коли така нормативна грошова оцінка не проведена (у такому разі базою оподаткування є площа земельної ділянки). ПК України у пп. 14.1.125 визначає нормативну грошову оцінку земельних ділянок як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
...
Яким чином оподатковується земля, що законно використовується, але межі якої відсутні?
Ознаками земельної ділянки як об’єкту оподаткування  платою за землю є її межі та, відповідно, площа. Наявність таких ознак відрізняє земельну ділянку як самостійний об’єкт цивільних прав від абстрактного поняття «земля». Факт формування земельної ділянки із встановленими межами та обрахованою площею має наслідком існування іншого елементу плати за землю – бази оподаткування. Це може бути: - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, або - площа (якщо нормативна грошова оцінка землі не проводилася). З урахуванням вищевказаного, оподаткувати землю бе
...
Що таке земельна ділянка як об’єкт оподаткування платою за землю?
Згідно з п. 14.1.74 ПК України земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами. Враховуючи наведене законодавче визначення, можна стверджувати, що від абстрактної «землі» земельну ділянку відрізняє наявність конкретних меж в натурі (на місцевості), які встановлюються в процесі відведення ділянки відповідно до земельного законодавства. У такій якості земельна ділянка виступає самостійним об’єктом земельно-майнових відносин та може бути об’єктом
...
Що таке земельна частка (пай) як об’єкт оподаткування платою за землю?
Відповідно до приписів статті 270 Податкового кодексу України (далі – ПК України), одним із об’єктів оподаткування є земельні частки (паї), які перебувають у власності. Податкове та земельне законодавство не мітить чіткого визначення поняття земельної частки (паю). Для розуміння її сутності необхідно звернутися до статті 25 та Перехідних положень Земельного кодексу України (далі – ЗК України), а також Законів України «Про оренду землі» та «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Земельні част
...
Чи підлягає оподаткуванню сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, що сплачена вигодонабувачем – нерезидентом за таким договором за платника податку чи на його користь?
Згідно з підпунктом 163.1.1. пункту 163.1. статті 163 ПК України об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід Згідно з підпунктом 163.2.1. пункту 163.2. статті 163 ПК України об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні. Виходячи з абзацу а) підпункту 164.2.16 пункту 164.2. статті 164 ПК України не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, що сплачена особою
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 58 59 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити