Податкова аналітика
Порядок заповнення звіту з ЄСВ фізичними особами - підприємцями (за себе), самозайнятими особами та членами фермерських господарств
Який строк подачі звітності з ЄСВ підприємцями та самозайнятими особами? Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, формують та подають звіт з ЄСВ до 10 лютого року, наступного за звітним. Тобто за 2019 рік звіт по ЄСВ необхідно буде подати до 10 лютого 2020 року. Таким чином, крайнім строком подачі звітності за 2019 рік є 09 лютого 2020 року.  Звіт подається за формою Д5. Самозайняті особи подають звіт за результатами року. Крайній строк подачі звітності з ЄСВ для такої категорії платників – 1 травня року, наступного за звітним. Тобто
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати конфіденційну інформацію?
Відповідно до положень Закону України "Про інформацію", не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. ПК України прямо не передбачає повноваження контролюючого органу вимагати у платника податків надати конфіденційну
...
Які особливості надіслання запиту у випадку здійснення контрольованих операцій?
Так, підпункти 39.4.4. та 39.4.8. пункту 39.4 статті 39 ПК України передбачає можливість Державної фіскальної служби України надсилати запити для одержання інформації щодо окремих контрольованих операцій. Водночас, якщо платник податків не надасть на такий запит інформацію в обсязі, передбаченому підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 ПК України, то Державна фіскальна служба України надсилає платнику податків додатковий запит з вимогою подати інформацію в обсязі, якого вимагає підпункт 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 ПК України.
...
Які дані повинен містити запит контролюючого органу?
Згідно з абзацом 2 пункту 73.3 статті 73 ПК України, запит має бути підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.
...
Чи може зустрічна звірка слугувати підставою для надсилання запиту?
Відповідно до пункту 73.5 статті 73 ПК України, з метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків. Зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань. (Більш детально особливості проведення зуст
...
Чи несе відповідальність платник податків у разі ненадання інформації, яка запитується?
ПК України не містить прямої норми, яка передбачає відповідальність за ненадання платником податків інформації та її документального підтвердження, визначеної у запиті контролюючого органу. Разом з тим, стаття 128 ПК України встановлює відповідальність банків за неподання або подання з порушенням строку податкової інформації до контролюючого органу. Оскільки, відповідно до пункту 73.3 статті 73 ПК України, контролюючий орган має право звернутися з письмовим запитом про подання інформації, доцільно стверджувати, що положення статті 128 ПК України можуть бути застосовані у випадку ненадання бан
...
Чи може платник податків бути звільненим від обов'язку надавати відповідь на запит контролюючого органу?
Платник податків може бути звільнений від такого обов'язку, якщо запит: не оформлений у письмовому вигляді; не містить чітких підстав для його надсилання; не містить визначеного переліку запитуваної інформації; не містить чітко визначені документи, які необхідно подати для підтвердження інформації; не підписаний керівником (заступником керівника) контролюючого органу; не має печатки контролюючого органу; не вручено належним чином. Ще до однієї з підстав звільнення платника податків від обов'язку надавати відповідь є відсутність у платника запитуваних документів. Це стосуєтьс
...
Який порядок надання відповіді на запит?
Відповідь на запит надсилається до контролюючого органу рекомендованим листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто відповідальною уповноваженою особою платника до канцелярії контролюючого органу. У останньому випадку слід мати два примірники листа: один залишається в канцелярії, а на другому ставиться відмітка про отримання листа. Відповідно, у першому випадку відповідь на запит вважається поданою з моменту проставлення штампу в поштовому відділенні; в другому – з моменту прийняття такої відповіді контролюючим органом.
...
Коли запит вважається врученим?
Запит вважається врученим:  1) якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою. Вищий адміністративний суд України в своїй ухвалі від 15 січня 2015 р. у справі №2а-13051/11/2670 з цього приводу зазначив, що у контролюючого органу відсутні підстави для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки якщо запити не направлялись за адресою платника податків. Також виникають випадки коли контролюючий орган надсилає запит кур'єрською службою доставки, а не засобами поштового зв'язку. Проте така практика прямо суперечить нормам ПК Україн
...
Чи може контролюючий орган у відповіді на запит вимагати у платника податків надати документи, які містять державну таємницю?
Державна таємниця відноситься до інформації з обмеженим доступом (Закон України "Про інформацію"). Контролюючий орган уповноважений вимагати надання платником податків документів, що містять державну таємницю лише у випадках: 1) якщо контролюючий орган за погодженням із Службою безпеки України встановить порядок здійснення своїх функцій щодо отримання такої інформації; 2) дотримується встановленого порядку (Закон України "Про державну таємницю"). Недодержання вказаних вимог є підставою для відмови платника податків у наданні відповіді на запит контролюючого органу.
...
Яка форма запиту передбачена ПК України?
ПК України передбачає лише письмову форму запиту контролюючого органу. Водночас, в Порядку зазначено, що в окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису контролюючого органу, проте наразі цей функціонал в силу технічних причин не застосовується.
...
Що становить собою запит контролюючого органу?
Запит контролюючого органу є одним із способів здійснення податкового контролю. Надіслання такого запиту є діяльністю контролюючого органу та його посадових осіб, яка спрямована на отримання інформації та її документального підтвердження, що є необхідним для виконання покладених на такий орган функцій та завдань. Повноваження контролюючого органу надсилати письмові запити надає йому можливість перевіряти дотримання платниками податків податкового, валютного та іншого законодавства. Відповідно до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформаці
...
Які резерви банку варто вважати такими, що створені у зв’язку із знеціненням активів?937
Згідно з підпунктом 139.3.1. пункту 139.3 статті 139 ПК України банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахуванням коригувань, передбачених ПК України. З цієї норми випливає декілька висновків: Фінансові установи, крім зазначених, зобов’язані оподатковувати окремі види резервів за спе
...
Чи можна при розрахунку оподатковуваного прибутку за 2015 рік врахувати витрати, відшкодовані протягом 2015 року за рахунок забезпечення, створеного (нарахованого) у бухгалтерському обліку у попередніх роках?
Суть питання полягає у різницях, які виникають між податковим та бухгалтерським обліком у частині операцій із забезпеченнями (резервами). Справа у тому, що протягом 1997 – 2014 років в історії оподаткування податком на прибуток в Україні витрати на створення будь-яких забезпечень (резервів) завжди мали особливості.
...
Податковий облік операцій зі створення, використання та коригування забезпечення (резерву) майбутніх витрат та платежів
Операції зі створення, формування та коригування забезпечення (резерву) майбутніх витрат та платежів, проведені у бухгалтерському обліку, впливають на бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування у періодах їх нарахування та коригування. У свою чергу використання сум створених забезпечень за призначенням не змінюють його. Порядок обліку таких операцій розглянуто у питанні «Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?». Пунктом 139.1 статті 139 ПК України передбачені коригування фінансового результату до оподаткування на суми нарахованих забе
...
Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?
Згідно з пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (далі – П(С)БО 11) суми створених забезпечень визнають витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів). У бухгалтерському обліку відображають інформацію про: створення (нарахування) забезпечення (резерву) з відповідним нарахуванням зобов’язань; використання суми забезпечення (резерву); коригування (зменшення або збільшення) суми забезпечення (резерву).
...
тест9379992
открыто
...
Чи може підприємство – дарувальник включити до витрат суму грошової безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі?
З точки зору Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) безповоротна фінансова допомога визнається даруванням, оскільки такі правовідносини передбачають перехід права власності на майно без будь-якої компенсації за нього (статті 717 – 730 ЦК України). За підпунктом 14.1.257  пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 –VI (далі – ПК України) безповоротною фінансовою допомогою визнається, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами а
...
Що таке дебіторська заборгованість?
Поняття «дебіторська заборгованість» найчастіше є категорією економічної літератури. З економічної точки зору дебіторська заборгованість – складова оборотних активів підприємства. За визначенням авторів Економічної енциклопедії[1] дебіторська заборгованість – це частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи, а також фізичні особи, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт, надання послуг тощо.   [1] Економічна енциклопедія: У трьох томах /Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид.
...
Який порядок бухгалтерського обліку резерву сумнівних боргів?
У бухгалтерському обліку відображають створення, використання та коригування резерву сумнівних боргів (далі – РСБ). Для обліку РСБ планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, передбачено однойменний рахунок 38. За кредитом рахунку 38  «Резерв сумнівних боргів» відображають створення РСБ, за дебетом – списання сумнівної заборгованості або зменшення нарахованого РСБ.
...
За якими методами розраховують резерв сумнівних боргів?
Коротка відповідь: У пункті 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (далі – П(С)БО 10) передбачено 2 методи визначення резерву сумнівних боргів (далі – РСБ): із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості; із застосуванням коефіцієнта сумнівності.
...
Що таке резерв сумнівних боргів?
Поняття «резерв» є досить широким і тлумачиться залежно від галузі його застосування[1]. Відносно сумнівних боргів воно згадується у понятті «резерв сумнівних боргів» у підпунктах 139.1.1 та 139.1.2 пункту 139.2 статті 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до останніх, для розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток на його суми коригують фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності за правилами бухобліку. Поняття «резерв сумнівних боргів» пов&rsq
...
Які дії платника у випадку порушення контролюючим органом строку надсилання (вручення) ППР?
Обов’язок обчислення суми податкового зобов’язання з податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (далі – ПК України) покладається на контролюючі органи. Згідно із підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 ПК України податкове/податкові повідомлення-рішення (далі – ППР) про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об&rsquo
...
Плановий період
Визначення поняття Податковий кодекс України визначає поняття «планового періоду» в аспекті встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків та зборів та оприлюднення рішень місцевих рад про нормативну грошову оцінку землі. Так, відповідно до пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПК України та п. 271.2 ст. 271 ПК України плановим періодом є бюджетний період, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, нормативної грошової оцінки землі та інших запроваджуваних змін.
...
РІлля
Земельний кодекс України у статті 22 до земель сільськогосподарського призначення відносить сільськогосподарські угіддя, до складу яких включає: ріллю, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. Податковий кодекс України у пп. 14.1.233. визначає аналогічний склад сільськогосподарських угідь. Таким чином рілля як вид сільськогосподарських угідь відноситься до земель сільськогосподарського призначення.
...
Що таке вид використання земельної ділянки?
Земельний кодекс одним із основних принципів землекористування визначає принцип раціонального використання та охорони земель. Відтворюючи дієвість цього принципу, ЗК України поділяє земельний фонд, який становлять усі землі країни в межах її території, за особливим правовим режимом та основним цільовим призначенням на категорії. Тест слова нарахування податкового зобов'язання с апострофом.
...
Постійне користування
Відповідно до ст. 269 ПК України платниками земельного податку, поряд із власниками земельних ділянок/паїв, є землекористувачі. Кодекс відносить до даної категорії платників юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди (пп. 14.1.73). Земельний кодекс України у статті 92 як особливу правомочність у сфері земельних відносин виділяє право постійного користування земельною ділянкою - право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державн
...
Земельна частка (пай)
Відповідно до приписів статті 270 Податкового кодексу України (далі – ПК України), одним із об’єктів оподаткування є земельні частки (паї), які перебувають у власності. Податкове та земельне законодавство не мітить чіткого визначення поняття земельної частки (паю). Для розуміння її сутності необхідно звернутися до статті 25 та Перехідних положень Земельного кодексу України (далі – ЗК України), а також Законів України «Про оренду землі» та «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Земельні част
...
Коефіцієн індексації
Поняття «коефіцієнт індексації» зустрічається в Податковому кодексі в аспекті оподаткування платою за землю та при оподаткуванні платників єдиного податку четвертої групи. Так, пп. 271.1.1 ПК України базою оподаткування земельним податком визначає нормативну грошову оцінку земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ. Пункт 2921.2 ПК України базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільсько
...
Які пільги передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»?
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» виокремив декілька категорій осіб, яким встановлюється спеціальний статус та надається ряд пільг та гарантій їх соціального захисту. Закон виокремлює учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни та інших осіб, на яких поширюється чинність цього закону. Для кожної категорії передбачені специфічний ряд пільг у певному об’ємі. Найбільш загальними пільгами, які поширюються на всі зазначені категорії є: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів ме
...
Як визначаються ветерани війни та особи, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»?
22 жовтня 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який набув чинності 1 січня 1994 року та визначив поняття ветерана війни, а також пільги та соціальні гарантії для цієї категорії громадян. Так, відповідно до норм зазначеного Закону, ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. При цьому, такий статус як ветерани війни складається з трьох окремих статусів, для кожного з яких встановлені певні особливості соціального захисту: учасники бойови
...
Що таке щомісячне довічне грошове утримання?
За загальним правилом особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого законодавством, яких визнано інвалідами чи члени сім’ї померлого годувальника мають право на призначення різних видів пенсій. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, в
...
Що таке пенсія з іноземних джерел?
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що питання участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються цим Законом, іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Слід зазначити, що громадяни України можуть брати участь не лише в системі пенсійного страхування нашої держави, а й в системах інших держав, що означає можливість отримання пенсій з іноземних джерел. Громадянам України може бути призначена пенсія в інших держав
...
Хто належить до учасників бойових дій під час Другої світової війни?
Учасники бойових дій є однією з категорій, що відносяться до ветеранів війни та Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначаються як особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Тобто, учасниками бойових дій під час Другої світової війни є ряд категорій військовослужбовців того періоду, яких закон відно
...
Чи відповідає оподаткування пенсій вимогам статей Конституції України та основним засадам податкового законодавства України?
Утримання з пенсій податку на доходи фізичних осіб та військового збору призводить до порушення прав громадян, встановлених ст. ст.19, 21, 22, 46, 64 Конституції України, Законами України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №3, ст.10), «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992, №29, ст.399; 2002, №3, ст. 262), «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №49-51, ст.376), а саме:  
...
Чи передбачено на законодавчому рівні «звільнення» від оподаткування пенсій?
Положення підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Починаючи з 1 вересня 2015 року не  нараховується та не утримується податок на доходи фізичних осіб при нарахуванні та виплаті пенсій учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, га
...
Чи оподатковується військовим збором дохід ФО у вигляді пенсії, у тому числі, якщо він перевищує граничний розмір?
Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" передбачено, що оподаткування доходів військовим збором продовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. Відповідно до п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, а саме фізичні особи - резиденти, які отримують доходи з джер
...
Чи потрібно органам Пенсійного фонду подавати податковий розрахунок за формою № 1ДФ у разі виплати пенсій пенсіонерам?
Згідно з п. 168.3 ст. 168 ПКУ розрахунок податкових зобов'язань з оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у джерела його виплати, проводиться податковим агентом (у тому числі роботодавцем, органами Пенсійного фонду України), поняття якого визначено пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за міс
...
Яка ставка податку щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у вигляді пенсій, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує три розміри мінімальної заробітної плати?
Оскільки Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» встановлено прожитковий мінімум для громадян, що втратили працездатність 1074 грн, то базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є сума перевищення 10740 грн. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, зокрема, нарахованих (виплачених, наданих) у вигляді пенсій, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму, для осіб, що втратили працездатність, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
...
Чи оподатковується ПДФО дохід ФО у вигляді пенсії або щомісячного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із розрахунку на місяць?
Згідно з чинним законодавством оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує розмір десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (10740  грн.) в частині такого перевищення за ставкою 18%.  Згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації) – пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку уча
...
Орендна плата
Правова природа орендної плати за землі державної та комунальної власності є більш суперечливою у порівнянні із земельним податком. Адже цей податок одночасно поєднує в собі ознаки цивільного-правового та податкового (публічно-правового) платежу. Повернемось до норми пункту 14.1.147 статті 14 ПК України, згідно з якою плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Таким чином оренда плата за вказані вище земельні ділянки є підвидом плати за землю у
...
Земельний податок
Податок на землю, як відомо, є однією із складових податку на майно. Земельний податок 2016, як і в минулі роки, виплачується власниками земельних ділянок, земельних паїв та землекористувачами. Податок на земельну ділянку складається із земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності.
...
Плата за землю
Загальні положення Плата за землю є невід’ємною складовою податкової системи України, як і податкових систем інших країн. Відіграючи важливу роль для наповнення місцевих бюджетів, плата за землю виконує при цьому функцію стимулювання раціонального та ефективного використання землі. Плата за землю є прямим податком: це означає, що юридичний та фактичний обов’язок зі сплати податку лежить безпосередньо на володільці землі, без юридичної можливості перекласти тягар зі сплати на інших осіб (на відміну від непрямих податків). Як прямий податок, плата за землю є ще й реальним податком
...
Яким чином здійснюється нарахування фізичним особам орендної плати за землі державної та комунальної власності?
ПК України містить прогалину щодо порядку нарахування фізичним особам орендної плати за землі державної та комунальної власності. Ст. 286 ПК України визначає, що юридичні особи самостійно обраховують плату за землю (земельний податок та орендну плату) та самостійно подають податкову декларацію з плати за землю. Щодо фізичних осіб наведена стаття кодексу містить правило, за яким податкові органи нараховують земельний податок фізичним особам. Тобто питання про порядок сплати фізичними особами орендної плати за землі державної та комунальної власності відповідно до чинних договорів орен
...
Що таке довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки?
Відповідно до п. 286.2. ПК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) при поданні першої декларації з плати за землю (фактичного початку діяльності як платника плат за землю) разом з нею подають довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
...
Що таке державний земельний кадастр?
Відповідно до п. 286.1. ПК України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Ст. 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлює, що Державний земельний кадастр (далі – ДЗК) - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Відповідно до ч. 2 ст. 5 закону
...
Які земельні ділянки звільняються від оподаткування земельним податком?
Стаття 283 ПК України містить вичерпний перелік земельних ділянок, що не підлягають оподаткуванню земельним податком. Зокрема, до них належать: сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно і хімічно забруднених територій; землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або сільськогосподарського освоєння; земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць; землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування; земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств,
...
На яку ділянку розповсюджуватиметься пільга по сплаті земельного податку, якщо особа є власником декількох земельних ділянок?
Згідно із п. 281.2. ПК України звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм. Закон прямо не визначає механізму інформування платником податкового органу про своє бажання розповсюдити пільгу на конкретну земельну ділянку, якщо вона є власником кількох ділянок.
...
Які умови застосування пільги, що передбачена в п. 281.3 ПК України?
Умовою застосування податкової пільги, визначеної п. 281.3 ПК України, є реальне виникнення орендних відносин між власником земельної ділянки та платниками єдиного податку четвертої групи на основі відповідного договору оренди земельної ділянки. Сам факт підписання договору оренди не тягне за собою виникнення таких відносин, для цього договір оренди має бути зареєстрованим (до 01.01.13) або право оренди за таким договором повинно бути зареєстроване у відповідному органі державної реєстрації прав (після 01.01.13).
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 58 59 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію