Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

F.A.Q. до П(С)БО 15 "Дохід"
Питання/Тема
Який момент визначає передачу покупцю значних ризиків і вигод, пов’язаних із володінням активом у разі залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об’єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу майнових прав?
...

...

Залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об'єктів нерухомості здійснюється за загальним правилом шляхом створення фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН), які діють відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон).

Ні ФФБ, ні ФОН не є юридичними особами, а управління коштами здійснюється через довірчого власника – управителя ( фінансової установи, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом). Проте, на відміну від управителя ФФБ, управитель ФОН є також окремим платником податку на прибуток щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд (підпункт 133.1.3 пункт 133.1 статті 133 ПК України).

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу. Щодо доходів від залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об'єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу майнових прав, ПК України не встановлює будь-яких різниць.

За пунктом 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 від № 290 (далі – П(С)БО 15), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відповідно до частини 1 статті 323 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, за загальним правилом ризики, пов'язані з правом власності на об'єкти нерухомості, передаються з дати передачі права власності (набуття права власності) на такі об'єкти покупцями.

Відповідно до статті 331 ЦК України, право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна) .

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна) .

У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, дозволу на виконання будівельних робіт, а також документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва.

За частиною 4 статті 334 ЦК України, права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – ЗУ «Про реєстрацію нерухомості»), права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

За частиною 1 статті 5 ЗУ «Про реєстрацію нерухомості», у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як цілісні майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Отже, ризики за загальним правилом на житлові будинки (квартири) передаються з дати переходу права власності на такі об'єкти – з моменту їхньої державної реєстрації. Проте, сторони договором можуть також встановити, що ризики до покупця переходять до дати набуття ним права власності на такий об'єкт (але не раніше дати прийняття об'єкта до експлуатації, оскільки відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» об'єкти житлової нерухомості мають бути прийняті до експлуатації). Для бухгалтерського обліку кошти, отримані за договорами купівлі-продажу майнових прав, вважаються авансовим платежем до дати передачі покупцеві ризиків, відповідно до пункту 8 П(С)БО 15.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити