Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Пільги в оподаткуванні для релігійних організацій
Податковим  кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) встановлено низку спеціальних правил, щодо пільгового оподаткування релігійних організацій: - майно релігійних організацій  може бути звільнене від сплати податку на нерухоме майно; - операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення звільняються від оподаткування податком на додану вартість; - земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, звільняють
...
Особливості оподаткування підприємств, що мають взаємовідносини з неприбутковими організаціями
Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) передбачено надання  пільг в  оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб для отримувачів виплат відшкодувань чи іншого фінансування від неприбуткових організацій. Також ПК України визначено можливість зменшувати оподатковуваний дохід платників податку з доходів фізичних осіб при здійсненні пожертвувань та благодійних внесків неприбутковим організаціям.
...
АТО
Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» (далі – Закон), антитерористична операція – це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою. У контексті визначення терміну «антитерористична операція» важливо розуміти значення наступних понять: тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка
...
Реєстр неприбуткових організацій
Відповідно до п. 34 Підрозділу 4 Розділу ХХ Перехідних положень встановлено, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі - новий Реєстр неприбуткових установ та організацій) діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 37 від 24 січня 2013 року (далі- Положення № 37). Відповідно до Положення №37 Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) -
...
Податкове зобов'язання з ПДВ
Для цілей оподаткування податком на додану вартість ПК України використовує інше значення терміну «податкове зобов’язання». Так, за підпунктом 14.1.179 пункту 14.1 статті 14 ПК України, податкове зобов'язання для цілей розділу V ПК України – це загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді. Сума ПДВ нараховується у звітному періоді за певним методом розрахунку ПДВ, який у кожній державі може визначатися по-різному. В Україні сума ПДВ (сума податкового зобов’язання з ПДВ), розрахов
...
Особисте селянське господарство
Особисте селянське господарство — це господарська діяльність, яка здійснюється без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки та споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, в тому числі у сфері сільського зеленого туризму. Члени особистого селянського господарства здійснюють діяльність на свій розсуд і ризик у межах законодавст
...
Установчі документи
Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
...
Міжнародна технічна допомога
Згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого 2002 року № 153 (далі – Порядок), міжнародна технічна допомога – це фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набуває
...
Комунальні послуги
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає термін комунальні послуги, вказуючи, що це результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. Держава, в особі Кабінету Міністрів України, уповноважених в даній сфері центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечує розробку та затвердження ста
...
Відпустка
Податковий кодекс України (далі – ПК України) в ряді норм (зокрема, підпункт 139.1.1 підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139, підпункт 169.4.1 пункту 169.4 статті 169, пункт 295.2 та пункт 295.5 статті 295, підпункт 298.3.2 пункту 298.3 статті 298) оперує таким терміном як «відпустка». Норми ПК України, оперуючи терміном «відпустка», не розривають його визначення, а тому в силу пункту 5.3 статті 5 ПК України даний термін в цьому кодексі використовується у значенні, встановленому іншими законами. У першу чергу, слід відзначити, що відпустка є різновидом відпочинк
...
Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальним закладом є організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про  освіту» та іншими  законодавчими  актами  України,  постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції  та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  МОН,  інши
...
Звільнення від ПДВ постачання вугілля та продуктів його збагачення
Законом України № 812-VIII від 24.11.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі» (далі – Закон) підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) було доповнено пунктом 45. Відповідно до вищезазначених змін, тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення наступних товарних позицій за УКТ ЗЕД:
...
Державне утримання дитини
Вживається в контексті  підпункту 169.3.3. пункту 169.3. статті 169 ПК України відповідно до якого право на отримання податкової соціальної пільги, передбаченої підпунктом 169.1.2 та підпунктами (а) (б) підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, втрачається у разі, якщо платник податків відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.
...
Витвір мистецтва
Цей термін в Податковому кодексі України (далі – ПК України) вживається виключно в контексті оподаткування спадщини. Так, відповідно до пункту 174.1. статті 174 ПК України витвір мистецтва входить до переліку об’єктів спадщини, а саме – до об’єктів рухомого майна. Законодавство України не дає визначення даному терміну. Більше того, словосполучення «витвір мистецтва» не вживається в інших НПА, окрім ПК України. Між тим, Законом України «Про культуру» дано визначення терміну «мистецтво», під яким розуміється творча художня діяльність
...
Які вимоги встановлені до особи, що бажає отримати ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів?
Однією із важливих вимог, встановлених для професійного адміністратора, є вимога до його працівників. Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів професійного адміністратора, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які визначені у Кваліфікаційних вимогах до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 137. Так, особа, яка претендує на посаду голови виконавчого органу професійного адміністратора неде
...
Який порядок отримання ліцензії на здійснення адміністрування недержавного пенсійного фонду?
Порядок отримання ліцензії врегульований Ліцензійними умовами провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 № 118 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 № 5226). Для отримання ліцензії майбутній адміністратор має звернутися до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України із заявою. До заяви необхідно надати пакет документів, що відрізняється для кожної з осіб, яка може бути а
...
Хто може бути адміністратором недержавного пенсійного фонду?
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає адміністратора недержавного пенсійного фонду як юридичну особу, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів. Під адмініструванням мається на увазі сукупність визначених законом чи договором дій, які здійснює адміністратор в інтересах пенсійного фонду  на користь його учасників на платній основі. Серед основних обов’язків адміністратора закон встановлює наступні: вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду; укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду; забезпечувати здійс
...
Будинок-інтернат
Чинне законодавство України містить декілька різновидів будинків-інтернатів: дитячий будинок-інтернат; будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці; психоневрологічний інтернат; спеціальний будинок-інтернат. Для всіх будинків-інтернатів характерним є те, що такі будинки є соціально-медичними установами для проживання в них людей, які різняться за віком, станом здоров'я та потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.
...
Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
Відповідно до Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 р. № 549 будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Будинок-інтернат створюються (ліквідовується) за відповідним рішенням обласних, Київсько
...
Будинок дитини
Відповідно до Типового положення про будинок дитини, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123 (далі – Положення) будинок дитини є комунальним закладом охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.   
...
Будинок дитини
Відповідно до Типового положення про будинок дитини, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123 (далі – Положення) будинок дитини є комунальним закладом охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.   
...
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-ІV зі змінами (далі – Закон), соціальне обслуговування – система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності. Статтею 5 Закону передбачено, що основними формами надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Соціальне обслуговування може здійснюватися у територіальн
...
Виграш (приз) в лотерею
Академічний тлумачний словник визначає «виграш» як здобуття, одержання чого-небудь в процесі гри або розігрування чогось, те, що одержане внаслідок вдалої гри або розігрування чогось, вигода, користь від чого-небудь чи успіх, перемога у чому-небудь. Аналізуючи положення Податкового кодексу України, поняття «виграш» з метою оподаткування поділяється на: 1) виграш (приз)  у лотерею; 2) виграш (приз) у букмекерському парі, у парі тоталізатора; 3) виграш (приз) одержаний за перемогу та/або участь в спортивних змаганнях, аматорських спортивних змаганнях, у тому числ
...
Оподаткування виграшів та призів
Особливості нарахування (виплати) та оподаткування податком з доходів фізичних осіб виграшів та призів регламентується підпунктами 170.6.1. – 170.6.5. пункту 170.6. статті 170 Податкового кодексу України. Показник   Виграші (призи) спортивні змагання/аматорські спортивні змагання  Виграші (призи) у букмекерському парі, у парі тоталізатор Виграші (призи) інші, ніж у лотерею Платники податку Учасник змагання Учасник Учасник розіграшу, акції тощо Податковий а
...
Гарантійна заміна/гарантійна заміна товарів
ПДФО Це поняття вживається в контексті визначення доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи. Відповідно до підпункту 165.1.12 пункту 165.1. статті 165 ПК України такими доходами є вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна при
...
Довготермінове відрядження
Під довготерміновим відрядженням (в контексті підпункту 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 ПК України) необхідно розуміти перебування дипломатичного працівника (державного службовця, який виконує дипломатичні або консульські функції в України чи за кордоном та має відповідний ранг) чи адміністративно-технічного працівника (державного службовця, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби) за принципом ротації в дипломатичному представництві, консульській установі України в іншій державі чи в представництві при міжнародній організації у строки, визна
...
Винагорода спортсменам – інвалідам
Розміри та порядок виплати винагород спортсменам – інвалідам визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до Постанови від 6 серпня 2008 р. № 704 «Про заохочення спортсменів – інвалідів та їх тренерів». Відповідно до підпункт «б» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України сума винагород спортсменам – інвалідам не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
...
Винагорода спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня
Розміри та порядок виплати винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня визначається Кабінетом Міністрів України  відповідно до Постанови від 27 січня 2010 р. № 91 «Про встановлення винагород спортсменам України – чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх тренерам» та постанови від 4 лютого 2016 р. № 91 «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту».  Відповідно до підпункт «б» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України сума
...
Щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена – кореспондента
Відповідно до статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015,  № 848-VIII (далі – Закон) Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України. Національна академія наук України заснована на державній власності і є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа. Кадровий склад НАН України включає дійсних членів (академіків), кількість яких не може перевищувати 200 осіб, членів-кореспондентів, кількість яких не може перевищувати 400 осіб, іноземних ч
...
Державна та соціальна матеріальна допомога
Це словосполучення вживається в контексті підпункту 165.1.1. пункту 165.1. статті 165 ПК України, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги. Як бачимо, ПК України звільняє від оподаткування ПДФО суми як державної матеріальної допомоги, так і соціальної матеріальної допомоги, отже слід розглядати ці поняття окремо. Поняття «державної допомоги» вказує на особу, яка надає допомогу – держава України. Системний аналіз норм Конституції України дозволяє стверд
...
Фінансова допомога інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875 XII із змінами (далі – Закон), соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні  опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів зді
...
Довічне грошове утримання
Поняття «довічне грошове утримання» вживається в Податковому кодексі в частині визначення оподатковуваного доходу платника ПДФО. Так відповідно до підпункту 165.1.1. ПК України не включаються такі доходи, як сума щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу. Підпункт  164.2.19. пункту 164.2. статті 164 ПК України зазначає, що до оподатковуваного доходу платника ПДФО включаються, зокрема, суми щомісячного довіч
...
Які особливості отримання грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку)?
Однією з гарантій соціального захисту військовослужбовців, тобто осіб, що проходять військову службу є виплата грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку). Грошова (вихідна) допомога – сума коштів, яка виплачується військовослужбовцям при звільненні, є одноразовою та розмір якої залежить від підстав звільнення особи. Статтею 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено, що особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пен
...
Технологічний проект розробки запасів корисних копалин
Відповідно до частини першої статті 51 Кодексу України про надра, розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. При цьому, дані проекти погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодав
...
Пелоїди
Відповідно до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей, затвердженої Наказом Державної комісії по запасах корисних копалин від 29.12.2004 № 298, пелоїдами, тобто лікувальними грязями є торфові, сапропелеві, мулові сульфідні відклади, сопкові утворення, які складаються з мінеральних і органічних речовин та води, пройшли складні перетворення внаслідок фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів і являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу, яка відповідно до бальнеологічного висновку спеціально у
...
Підземні споруди
Як встановлено положеннями Кодексу України про надра, одним з видів користування надрами є будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод.[1] Відповідно до вимог чинного законодавства, ділянки надр, надані для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, підлягають державному обліку центральним органом виконавчо
...
Концентрат
Цей термін вживається у Податковому кодексі України у пункті 252.8. статті 252 Податкового кодексу України стосовно (1) залізорудного, (2) марганцевого, (3) ільменітового, (4) рутилового, (5) цирконового, (6) уранового концентратів стосовно визначення фактичних цін реалізації для руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд. В такому разі, фактична ціна реалізації визначається як середня ціна однієї тонни відповідного виду товарної продукції (залізорудного, марганцевого, ільменітового, рутилового, цирконового, уранового концентратів), перерахованої у гривні за курсом Націон
...
Конденсат
Відповідно до Класифікатора корисних копалин, затвердженого Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, конденсатом є природна суміш переважно легких вуглеводневих сполук, які перебувають у газі в розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять у рідку фазу в разі зменшення тиску до рівня, нижчого від тиску конденсації. Газовим конденсатом с природна суміш легких вуглеводневих сполук (С5 і вище), які перебувають у газі в розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять у рідку фазу в разі зменшення тиску до рівня, нижчого від тиску
...
Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства
Відповідно до, положень пункту 252.16. Податкового кодексу України, коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства обчислюється у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює тр
...
3апаси готової продукції гірничого підприємства
Відповідно до пункту 252.10. статті 252 Податкового кодексу України, вартість одиниці кожного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється як співвідношення суми доходу, отриманого платником рентної плати від реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначеної відповідно до пункту 252.8 цієї статті, та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мін
...
Піщано-гравійна сировина
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827, до піщано-гравійної сировини належать: (1) галька, (2) гравій, (3) піщано-гальковий матеріал та (4) ракуша. Варто звернути увагу і на Еталонний довідник назв корисних копалин, що міститься у додатку до Листа Державної податкової адміністрації України «Про використання еталонного довідника назв корисних копалин» від 27.05.2011 року № 14964/7/15-0917, відповідно до якого, до піщано-гравійної сировини нале
...
Дотаційні запаси
Як встановлено положеннями пункту 252.22. статті 252 Податкового кодексу України, до ставок рентної плати за користування надрами для видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси, застосовується коефіцієнт рентабельності у розмірі 0,01 %. Відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 року № 432, серед балансових запасів корисних копалин виділяють дотаційні запаси, для яких ефективність видобутку і використання корисних копалин гі
...
Глибина розробки корисних копалин
Відповідно до підпункту 252.4.1. пункту 252.4. статті 252 Податкового кодексу України, до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів (за умови, що вони видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання та використовуються не з метою отримання економічної вигоди). Так, наприклад, Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
...
Геологічні зразки та геологічний об’єкт природно-заповідного фонду
Відповідно до пункту 252.4. статті 252 Податкового кодексу України, до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать видобуті (зібрані) геологічні зразки (мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки). Відповідно до підпункту 252.4.3. пункту 252.4. статті 252 Податкового кодексу України, до об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать корисні копалини, видобуті з надр під час створення, використання, реконструкції геологічних об’єкті
...
Спеціальний дозвіл на користування надрами
Відповідно до положень Кодексу України про надра, користування надрами здійснюється на підставі спеціальних дозволів (крім окремих винятків).[1] Як зазначається у статті 16 Кодексу, спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Але існу
...
Право користування об’єктом (ділянкою) надр
Як встановлено частиною другою статті 13 Конституції України, кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Відповідно до частини першої статті 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.[1] Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, неп
...
Дослідно-промислова розробка надр
Відповідно до положень статті 14 Кодексу України про надра, одним з видів користування надрами є їх геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Для проведення дослідно-промислової розробки необхідно отримати спеціальний дозвіл (на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).[1] Як встановле
...
Геологічне вивчення надр
Відповідно до положень статті 14 Кодексу України про надра, одним з видів користування надрами є їх геологічне вивчення (в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення). Геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірностей їх формування і розміщення, з'ясування гірничотехнічних та інших умов розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Загало
...
Витрати, пов’язані з доставкою товарної продукції гірничого підприємства
Відповідно до положень пункту 252.9 Податкового кодексу України, витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) включають в себе наступні види витрат. По-перше, це безпосередньо витрати, пов’язані з доставкою товарної продукції (зі складу готової продукції платника рентної плати споживачу): магістральними трубопроводами, залізничним, водним та іншими видами транспорту; зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням; з оплатою послуг портів,
...
Підготовка газу до транспортування
Положеннями Податкового кодексу України встановлені особливості визначення обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу) — пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб’єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.[1] Підготовка до транспортування природного (у тому ч
...
◄◄ 1 2... 8 9 10 11 12... 58 59 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити