Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Що таке допомога по тимчасовій непрацездатності?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачає для осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах ряд виплат пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності.
...
Що таке недержавне пенсійне забезпечення?
Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на таких принципах: добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних о
...
Які пенсійні виплати передбачені у недержавному пенсійному забезпеченні?
Види пенсійних виплат характерних для недержавного пенсійного забезпечення, яке відповідно до статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» становить третій рівень системи пенсійного забезпечення в Україні, врегульовано окремим нормативно-правовим актом - Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» передбачено декілька варіантів отримання коштів з недержавного пенсійного фонду його учасником. Саме адміністратор недержавного пенсійного фонду на підстав
...
Які передбачені види недержавних пенсійних фондів?
Недержавні пенсійні фонди є установами, що забезпечують функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні, що відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» становить третій рівень системи пенсійного забезпечення. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» виділяє три види недержавних пенсійних фондів: відкритий, корпоративний та професійний пенсійні фонди. Особливістю відкритого пенсійного фонду є те, що будь-яка особа може бути його вкладником, а для корпоративного та професійного п
...
За яких умов громадяни України мають право брати участь в іноземних пенсійних системах?
Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення. Так, закон не виключає можливості отримання пенсії громадянами України в іноземних пенсійних системах. Громадянам України може бути призначена пенсія в інших державах, якщо це передбачено її законодавством та за наявності вимог, які вони висувають для призначення пенсії своїм
...
Чи мають право іноземці брати участь у системі пенсійного забезпечення України?
Конституцією України та Законом України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами та несуть ті ж обов’язки, що й громадяни України, за винятком заборон прямо встановлених чинним законодавством. Отже, іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, мають право на призначення пенсії на загальних підставах, передбачених чинним законодавством України (частина 4 статті 2 та частина
...
Що таке система пенсійного забезпечення?
Чинним законодавством не надається визначення поняття «система пенсійного забезпечення». Взагалі, систему пенсійного забезпечення можна визначити як сукупність інститутів, організацій, установ, що взаємодіють між собою і покликані здійснювати матеріальне забезпечення осіб, що найбільше цього потребують (люди похилого віку, інваліди, особи з тяжкими захворюваннями тощо). У більшості країн світу, і Україна не є виключенням, система пенсійного забезпечення є багаторівневою. Так, стаття 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбач
...
Що складає систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування?
Солідарна та накопичувальна системи є державними системами пенсійного забезпечення. Саме державою шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів визначаються умови та порядок функціонування цих систем. Держава визначає умови участі в цих системах, порядок виплати пенсій тощо. Функціонують ці системи через державні органи, а саме через систему органів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. Накопичувальна та недержавна система мають спільні риси, що пов&rs
...
Що таке недержавне пенсійне забезпечення?
Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, що передбачено частиною 1 статті 2 Закону України "Про загальнообо'язкове державне пенсійне страхування", таяка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на таких прин
...
Що таке накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування?
Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України "Про загальнообов’язко­ве державне пенсійне страхування" накопичувальна система загальнообов’язко­вого державного пенсійного страхування, становить другий рівень, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбаченому законом. Запровадження цієї системи повинно встановити необхідну залежність розміру майбутньої пенсії від розміру сплачених за трудовий (стр
...
Що таке солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування?
Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перший рівень системи пенсійного забезпечення становить солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому законом. Цей рівень забезпечує базовий дохід людини після виходу на пенсію. Іноді солідарні системи називають системами «з виплатою пенсій з
...
Які необхідні документи для призначення наукової пенсії?
Постановою Правління Пенсійного фонду України від 06.04.2011 р. № 10-3 затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Отже, науковий (науково-педагогічний) працівник для призначення пенсії подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання наступні документи: заяву  про  призначення  пенсії;  реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер  паспорта, для  фізичних  осіб,&nbs
...
Який порядок перерахунку наукових пенсій?
Пенсіонерам,  які  після  призначення наукової пенсії працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок  пенсії  проводиться  із  заробітної  плати  наукового  (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.
...
Який порядок призначення пенсії в разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника?
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі: 60 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника на трьох непрацездатних членів сім’ї; 50 відсотків – на двох непрацездатних членів сім’ї; 40 відсотків – на одного непрацездатного члена сім’ї.
...
Який порядок призначення пенсії по інвалідності науковим (науково-педагогічним) працівникам?
   Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також внаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:    інвалідам I групи – 60 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;    інвалідам II групи – 50 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;   інвалідам III групи – 40 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівн
...
Як обчислюється наукова пенсія?
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 % суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески). Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. При цьому з 1 липня 2000 року береться до уваги вся заробітна плата у період роботи на наукових (науково-педагогічних) п
...
Які умови призначення наукових пенсій?
Відповідно до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VІІІ пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається: чоловікам за наявності 20 років наукового стажу та за наявності 35 років страхового стажу,  жінкам за наявності 15 років наукового стажу та за наявності 30 років страхового стажу та після досягнення певного віку, а саме після досягнення чоловіками 62 років, жінками – пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», я
...
Хто має право на призначення наукової пенсії?
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.  257 затверджено Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії. При цьому слід зазначити, що Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848 –VІІІ, який набрав чинності з 01.01.2016 року (далі – Закон № 848) розширений перелік посад наукових працівників, зайняття яких дає право на призначення пенсії, зокрема: радник при дир
...
З яких джерел здійснюється фінансування пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання?
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» передбачено, що до приведення законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у відповідність із цим Законом, пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захво
...
Яким нормативно-правовим документом затверджено перелік професійних захворювань?
Відповідно до статті 36 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» передбачено, що перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік професійних захворювань визначаються Кабінетом Міністрів України. Перелік професійних захворювань затверджено Постановою Кабінету Міністрів України  від 08.11.2000 № 1662  «Про затвердження переліку професійних захворювань».  
...
Чи існує право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, який помер від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання?
У разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання  право на одержання щомісячних страхових виплат та на призначення пенсії по втраті годувальника мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті. Непрацездатними особами згідно зі статтею 41 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового дер
...
Чи зараховується до страхового і пільгового стажу час перебування на інвалідності?
Статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» було передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах. З прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (набрав чинності 01.01.2004 року) не передбачалося зарахування до страхового стажу періодів перебування на
...
Які розміри та порядок обчислення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання?
Статтею 29 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для цієї професії. Якщо фактичний заробіток інваліда перевищує середньомісячний заробіток на підприємстві для даної професії, то така пенсія по інвалідності повинна обчислюватись з його фактичного заробітку. Встановлені наступні розміри пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, які призначаються незалежно від стажу роботи у відсотковому відношенні
...
Які умови призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання?
Відповідно до статей 23, 26  Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок  трудового каліцтва або професійного захворювання.   Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправного діяння): а) при виконанні трудових обов'язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприємства або ор
...
Який порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання?
Частина  3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання та в разі втрати годувальника з цих причин призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». В свою чергу пунктом 16 статті 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
...
Чи мають право на пенсію по втраті годувальника пасинок і падчерка?
Відповідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одер
...
Хто такі пасинок і падчерка?
Пасинок (падчерка) дитина батька (матері) від попереднього шлюбу стосовно нерідної матері (мачухи) – дружини батька або нерідного батька (вітчима) – чоловіка матері. При цьому необхідно зазначити, що не існує принципової різниці в правому полі визначень падчерки і пасинка. Падчерка – це нерідна дочка, пасинок – це нерідний син, тобто син жінки від першого шлюбу по відношенню до її другого чоловіка або навпаки, син чоловіка від першого шлюбу по відношенню до його другої дружини. Вітчим або мачуха по відношенню до пасинка/падчерки не мають батьківських прав, ні батьківс
...
Який порядок призначення соціальної допомоги згідно із вимогами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»?
Призначення соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі – органи праці та соціального захисту населення). Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи: заява; паспорт; трудова книжка; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб; декларація про доходи та майно (заповнює
...
Які розміри соціальної допомоги згідно із вимогами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»?
Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.                                 &nbs
...
Хто має право на призначення соціальної допомоги згідно із вимогами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»?
Законом України  «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» передбачено, що особою, яка не має права на пенсію, визнається особа, яка досягла 63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства.  До досягнення зазначеного віку (63 роки) до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:               58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року включно;   &nb
...
Що таке державна соціальна допомога?
Соціальна допомога – це одна з основних форм підтримки суспільством осіб, чиє матеріальне становище не відповідає загальноприйнятому рівню забезпечення або є нижчим межі забезпеченості, визначеної законодавством.  Одним із головних завдань соціальної допомоги є полегшення матеріального стану людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі і дійсно потребують такої допомоги. Соціальна допомога призначається таким категоріям громадян як: інваліди та інші особи, які не мають права на пенсію; інваліди з дитинства та діти-інваліди; малозабезпечені сім’ї; допомога сім&rsq
...
Які особливості пенсійного контракту з недержавним пенсійним фондом?
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає, що пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Можна визначити найбільш загальні ознаки, притаманні пенсійному контракту: укладається лише в письмовій формі; є строковим договором, адже він набирає чинності з моменту його підписання та припиняє дію за наявності підстав, визначе
...
Що таке інвестиційний дохід?
За нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до другого рівня системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування належить накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах т
...
Що таке довіреність?
Відповідно до пункту 3 статті 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України),  довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. За своєю юридичною сутністю видача довіреності є одностороннім правочином, який повинен відповідати загальним вимогам, що передбачені статтею 203 ЦК України.                                        
...
Які особливості державної реєстрації організацій роботодавців, їх об’єднань?
Організації роботодавців та їх об'єднання підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення організації роботодавців, їх об’єднань подаються такі документи: заява про державну реєстрацію;  установчий документ (статут);  реєстр громадян, які бр
...
Який порядок утворення та припинення діяльності організації роботодавців, їх об’єднань?
Статтею 8, 9 встановлено, що організації роботодавців створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, в свою чергу об'єднання організацій роботодавців створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, республіканських та всеукраїнських. Відповідно до статті 10 Закону засновниками організації роботодавців є роботодавці. Рішення про утворення організації роботодавців приймається установчим з’їздом (конференцією) роботодавців, що оформлюється проток
...
Хто такі представники роботодавців?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» представниками роботодавців є організації роботодавців, їх об’єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники).  Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» (далі – Закон) визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з
...
Що таке майнові права?
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначає майновими правами, які можуть оцінюватися, будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. А ось Почтарьов С.О. у своїй статті «Предмет договору дарування» визначаючи майнові права, користується тлумаченням наданим Науково
...
Що таке щомісячне довічне грошове утримання?
За загальним правилом особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого законодавством, яких визнано інвалідами чи члени сім’ї померлого годувальника мають право на призначення різних видів пенсій. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, в
...
Що таке страхова організація, яка здійснює страхування і виплату довічних пенсій?
Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  (далі – Закон) запроваджено трирівневу пенсійну систему: перший рівень – солідарна система, що представлена Пенсійним фондом України; другий рівень – накопичувальна система, що представлена так званим Накопичувальним фондом (має бути створений Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд), недержавними пенсійними фондами, які мають право на участь у другому рівні, і страховими організаціями; та третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, представлена недерж
...
Що таке цільовий позабюджетний фонд?
Відповідно до частини 1 статті 78 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд. У нормах чинного законодавства відсутнє чітке визначення поняття «цільовий позабюджетний фонд», однак у науковій літературі правники визначають це поняття як публічний фонд, за рахунок коштів якого задовольняється публічний інтерес та виконується функція держави. До цільових позабюджетних фондів відносяться фонди соціального страхування. Найбільшим цільовим позабюджетним фондом
...
Який орган є центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення?
Відповідно до норм чинного законодавства України центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення сьогодні виступає Міністерство соціальної політики України. Загальні умови діяльності та повноваження Міністерства соціальної політики України врегульовані у Положенні про Міністерство соціальної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423. Так, відповідно до Положення Міністерство соціальної політики України є центральним органом виконавчої влади, діяльність як
...
Який порядок отримання «Посвідчення інваліда війни»?
Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 передбачено, що Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  на пільги і компенсації. «Посвідчення інваліда війни» видається на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності. Інвалідам війни, у яких групу інвалідності встано
...
За яких підстав встановлюється статус інваліда війни?
Підставою для надання особам, статусу інваліда війни є: 1) клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни відповідно до Закону;                 
...
Хто є інвалідами війни?
Відповідно до статті 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту» (далі – Закон) передбачено, що до ветеранів війни належать  учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. При цьому ветеранами війни визнаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.          Стаття 7 Закону визначає коло осіб, які належать до інвалідів війни. Зокрема, до інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів
...
Хто такий інвалід?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  визначає, що до непрацездатних громадян належать особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» інвалід – це особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а
...
Що таке пенсія?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» надав визначення поняттю «пенсія». Так, відповідно до норм статті 1  зазначеного закону, пенсія – це  щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або яку отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом. Отже, можна визначити основні ознаки пенсії: Це щомісячна грошова виплата,
...
Що таке пенсійний вік?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не дає визначення поняттю «пенсійний вік». Тобто, пенсійний вік можна визначити як вік людини, з настанням якого особа може, за загальним правилом, звернутися за призначенням пенсії. Стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки, які досягли 60 років. Отже, саме 60 років і визначається як загальний пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок. До набрання чинності Зако
...
Що таке пенсійна виплата?
Стаття 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає пенсійні виплати як грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати. Фактично, закон відносить до пенсійних виплат лише грошові виплати, які здійснюються в солідарній системі та накопичувальній системі пенсійного страхування, тобто з першого та другого рівня системи пенсійного забезпечення. Мова йде саме про пенсію – виплату з солідарної системи, а також довічну пенсію
...
Чи мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника особи, годувальник яких визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим?
У статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» чітко визначено, що положення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого, відповідно поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку. Отже, якщо у особи, яка визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, є непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», то такі особи мають право на призначенн
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити