Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Поняття азартної гри
Поняття азартної гри Ставлення до грального бізнесу в різних країнах світу на разі неоднозначне: деякі країни досить категоричні в цьому питанні, інші ж «живуть» переважно з грального бізнесу. Що ж стосується України, то в силу вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (далі – Закон № 1334-17) в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Відповідно до Закону № 1334-17 азартна гра – будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних плате
...
Кооператив
Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.[1]
...
Казенне підприємство
Відповідно до положень Господарського кодексу України, казенне підприємство є державним підприємством, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України та здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить. Такий орган затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.
...
Трансфертне ціноутворення
Правове регулювання трансфертного ціноутворення в Україні передбачено статтею 39 ПК України, проте сам кодекс не визначає це поняття.  Трансфертне ціноутворення визначається як один з методів формування ціни товарів і послуг, які реалізуються в межах однієї транснаціональної компанії.[1] Транснаціональні компанії (далі – ТНК) характеризуються наявністю розгалуженої структури юридичних осіб у різних державах, причому усі ці юридичні особи контролюються безпосередньо чи опосередковано єдиним центром. Саме тому вони є пов'язаними між собою, а отже, можуть встановлювати вигідні для
...
Грошове зобов'язання
Відповідно до пункту 14.1.39 статті 14 ПК України, грошове зобов'язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
...
Шкода
Чинний Податковий кодекс України (далі – ПК України) містить ряд положень щодо відшкодування шкоди за настанням певних умов. Зокрема, пунктами 21.3 та 94.13 ПК України визначено деякі випадки відшкодування шкоди.
...
Митний режим експорту (остаточного вивезення)
Відповідно до статті 82 МК України експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.
...
Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу)
Випуск товарів для вільного обігу (імпорт) застосовується до товарів, ввезених з-за кордону. Це можуть бути як іноземні товари, імпортовані в Україну, так і українські товари, раніше вивезені за кордон без зобов’язання повернення.
...
Зворотне коригування
Зворотне коригування має місце, якщо пропорційне коригування проведено відповідно до рішення про донарахування податкових зобов’язань, що в подальшому було скасовано (підпункт 39.5.5.6 ПК України).
...
Митний режим
Митний режим та його види: поняття, загальна характеристика, історія законодавчого регулювання Нормативно-правове регулювання: Конвенції про тимчасове ввезення 1990 р.; Митний кодекс України; Податковий кодекс України; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»; Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту»; Закон України  «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»; Постанову Кабінету М
...
Репатріація дивідендів
Слово «репатріація» походить від латинського слова «repatriate» та в буквальному перекладі означає «повернення на батьківщину», тоді як поняття дивіденди «dividendum» з латинського перекладається як  «те, що підлягає поділу». Отже, репатріацією дивідендів вважається виплата дивідендів резидентом на користь нерезидента.
...
Підсумований облік робочого часу
Кожна юридична особа, незалежно від організаційно – правової форми та форми власності, а також кожна фізична особа – підприємець, яка використовує працю найманих працівників, згідно з чинним законодавством України повинна вести облік їх робочого часу. Облік робочого часу за своєю суттю є формою контролю щодо дотримання встановлених законодавством для працівників норм робочого часу. Норми тривалості робочого часу чітко визначені у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП), згідно з яким (стаття 50) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати
...
Фінансування тероризму
Відповідно до статті 191 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до функцій контролюючих органів віднесено вжиття заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству, а згідно із статтею 20 ПК України, контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, од
...
Митний кордон України
Нормативно-правові акти щодо регулюванню правового режиму митного кордону України Конституція України; Митний кодекс України; Податковий кодекс України; Закон України «Про державний кордон України» ; Постанова Кабінету Міністрів  України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»; Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Основним актом є Митний Кодекс
...
Фінансові показники
«Фінансові показники» – економічний термін. При цьому, в економіці розрізняють фінансові показники держави та фінансові показники підприємств. У ПК України термін «фінансові показники» вживається у абзаці 39.3.2.2 підпункту 39.3.2.2 пункту 39.3. статті 39 ПК України. У цій нормі встановлюється, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або фінансового показника контрольованої операції проводиться з цінами або фінансовими показниками кількох співставних неконтрольованих операцій, використовується діапазон цін (рентабельності).
...
Організаційно-правовий статус товариства
Поняття організаційно-правового статусу товариства Організаційно-правовий статус товариства – форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
...
АТО як обставина непереборної сили
Результатом проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) у Донецькій та Луганській областях стало значне погіршення соціально-економічної ситуації у регіоні. В районах, охоплених АТО, суб’єкти господарювання зіштовхнулися з додатковими проблемами, пов’язаними із фактичною неможливістю здійснення поставок та перевезення товарів, здійснення платежів, вимушеним зниженням обсягу виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів. Звичайно, це призвело до замороження господарської діяльності у регіоні, невиконання господарюючими суб’єктами своїх контрактних зобов&rs
...
Оцінка
Одним з основних нормативно-правових актів, що визначає правові засади здійснення оцінки та ведення професійної оціночної діяльності в Україні є Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Оцінкою є процес визначення вартості майна за відповідною процедурою, оцінка є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності[1]. Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.
...
Операції з іноземним банком
Основним законодавчим актом, що регулює порядок здійснення банківської діяльності в Україні є Закон України «Про банки і банківську діяльність»(далі – Закон № 2121-14). Згідно зі статтею 1 Закону № 2121-14 банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Термін «іноземний» в розумінні Закону № 2121-14 означає «пов’язаний з особою будь-якої країни, крім України». Отже, вбачається, що іноземний банк можна визначити як банк,
...
Комісіонер
Термін «комісіонер» походить від французького слова «commissionnaire», що перекладається як «посередник», «агент», «посильний». В розумінні цивільного законодавства комісіонер – це сторона договору комісії, яка зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) та за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
...
Давальницька сировина
Поняття давальницької сировини визначено підпунктом 14.1.41 статті 14 ПК України, відповідно до якої це – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.
...
Банківські резерви
Термін «резерв» походить від французького слова «réserve» та від латинського слова «reservare» та перекладається як «запас». Тобто резервом є те, що треба зберігати як запас. Банком відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон № 2121-14) є юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Отже, фактично термін банківські резерви може тлумачитися як запаси, що роблятьс
...
Факт заниження
У пункті 1.7. Наказу Міністерства фінансів України від 14.03.2013 № 395 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами», зазначається, що факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою, з по
...
Заниження податкового зобов’язання
Термін «заниження податкового зобов’язання» не визначений в ПК України, але для його розуміння можна звернутися до визначення «податкове зобов'язання», встановленого у ПК України. Так, відповідно до підпункту 14.1.156. пункту 14.1. статті 14 ПК України, податкове зобов'язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі т
...
Заниження об’єкта оподаткування
Поняття «заниження об’єкта оподаткування» в ПК України не визначено, проте для його розуміння, можна звернутися до інших термінів, встановлених в ПК України.
...
Цілісний майновий комплекс
Цілісний майновий комплекс – об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи, які в установленому порядку виділяються в самостійні об'єкти.[1] Також визначення цього поняття міститься у Законі України «Про оренду державного та комунального майна», положеннями якого встановлено, що цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послу
...
Злиття платників податків
Відповідно до підпункту 98.1.2. пункту 98.1. статті 98 ПК України, злиттям платників податків є передача майна платника податків до статутних фондів інших платників податків, унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків, який зливається з іншими.
...
Службове розслідування
Службове розслідування – це комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції, з метою уточнення причин, встановлення обставин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, відповідальність за яке передбачена законодавством України, та ступеня вини особи (осіб), яка вчинила це правопорушення.[1] Чинне законодавство не приділяє уваги чіткому визначенню цього поняття, тому, на сьогодні, воно міститься лише у вищезазначеному акті.
...
Об’єкт оподаткування
Об’єкт оподаткування визначається як основоположна категорія податкового права. Саме із виникненням у платника об’єкту оподаткування виникає обов’язок сплати податкових зобов’язань.
...
Елементи податку
Термін «податок» має бути чітко визначеним у законодавстві, що давало б можливість точно встановити особу – платника та порядок, відповідно до якого будуть здійснюватися розрахунки з бюджетом. Нечіткість та двозначність закону дає можливість платникам ухилятися від сплати податку на законних підставах, а податковим органам надає можливості зловживання своїми повноваженнями. Зловживання контролюючим органом своїми правами, чому сприяє невизначеність обов’язкових елементів податку, може бути оскаржене в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). Невизначеність
...
Виробники сільськогосподарської продукції
Застосування терміну «виробник сільськогосподарської продукції» у податковому законодавстві Чинний ПК України не містить визначення виробника сільськогосподарської продукції. Однак це поняття застосовуються у пункті 57.1 статті 57 ПК України та підпункті 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 ПК України. В обох випадках термін вживається в контексті строків сплати зобов’язання з податку на прибуток підприємства.
...
Ціна
В економічній теорії ціною вважається грошове вираження вартості товару. Проте, враховуючи, що таке визначення є справедливим тільки у разі існування рівноваги між попитом і пропозицією, за ціну приймають грошову суму, що сплачується за конкретний товар.
...
Цінова політика
У сфері підприємницької діяльності під терміном «цінова політика» або «маркетингова цінова політика» мається на увазі комплекс заходів спрямованих на визначення ціни, знижок, умов оплати товарів з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку суб’єкта господарювання. Мета цінової політики суб’єктів господарювання – установлення таких цін і таке управління ними (зміна цін), що дозволяє зайняти стале положення на ринку, збільшувати свою частку на ринку і забезпечити високий рівень прибутку. Форми реалізації маркетингової цінової політики:
...
Компетентний (уповноважений) орган іноземної держави
Орган іноземної держави є компетентним у зв’язку з тим, що законодавством відповідної іноземної держави надано повноваження щодо здійснення дій та прийняття рішень в аспекті застосування угод про уникнення подвійного оподаткування та окремих положень ПК України. В багатьох випадках такий орган збігається з тим, який визначений в двосторонній конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Проте, непоодинокі і випадки, коли орган, уповноважений здійснювати конкретні повноваження у сфері оподаткування, не згадується в міжнародних угодах. У такому разі податковим органам і судам України
...
Юридична особа
Регулювання юридичної особи Відповідно до частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України юридична особа – це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
...
Статутний капітал
Поняття статутного капіталу Статутний капітал – це визначена в установчих документах підприємства вартість майна, яке передане йому засновниками та учасниками у вигляді внесків в якості плати за отримані майнові права, а також з метою забезпечення господарської діяльності підприємства.
...
Житло громадян
Яка нерухомість відноситься до житла? Відповідно до частини 1 статті 379 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання в них. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання (частина 1 статті 380 ЦК України). ЦК України також окремо виділяє поняття садиби, під якою згідно з частиною 1 статті 381 розуміється земельна ділянка разо
...
Господарське товариство
Поняття господарського товариства та його правове регулювання Відповідно до частини 1 статті 79 Господарського кодексу України господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
...
Господарська діяльність
Поняття господарської діяльності Відповідно до частини 1 статті 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
...
Іноземна компанія
Поняттям «іноземна компанія» оперує ПК України у підпункті 14.1.122. пункту 14.1.122 статті 14, де зазначається, що до нерезидентів відносяться в тому числі іноземні компанії, утворені відповідно до законодавства інших держав.
...
Платоспроможність/Процедури відновлення платоспроможності
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює процедури відновлення платоспроможності є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрутство
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрут
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Коефіцієнт коригування
Визначення коригуючого коефіцієнту у Податковому кодексі України (далі – ПК України) не встановлюється. Проте, якщо проаналізувати норми ПК України, то можна прийти до висновку, що коригуючі коефіцієнти являють собою певні числові значення, які встановлюються ПК для обчислення суми певного податку або збору. 
...
Зміна строку сплати податку та збору
Під зміною строку сплати податку і збору розуміють перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк, яке не скасовує діючого і не створює нового податкового обов’язку. За загальним правилом змінити строк сплати податку та збору можна шляхом відстрочки або розстрочки податкового зобов’язання/податкового боргу. Відповідно до визначеного підпункту 17.1.5 статті 17 Податкового кодексу України (далі – ПК України) отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу є правом
...
Фінансова відповідальність. Поняття. Сутність. Ознаки
1. Загальні підходи до розуміння інституту фінансової відповідальності Безперечно, будь-яка фінансово-правова норма втратить ознаки загальнообов’язковості, якщо її виконання не буде забезпечене державним примусом. Відомо, що одним із основних механізмів державного примусу є заходи юридичної відповідальності, які мають застосовуватись до правопорушника. На нашу думку, з метою визначення кола правових норм, які регламентують відповідальність за порушення у сфері фінансів, в першу чергу необхідно визначитись з загальнотеоретичним поняттям юридичної відповідальності, аналіз якого наведений
...
Податкова міліція
1. Повноваження податкової міліції Слід зауважити, що перелік повноважень податкової міліції не визначений в межах одного правового акту, а розподілений в межах Податкового кодексу України (далі – ПК України), Законів України «Про міліцію» (далі – Закон № 565-12) та «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон № 2246-III). Так, статті 350 та 351 ПК України, окреслюючи права податкової міліції, здійснюють посилання на статтю 20 Кодексу, в якій передбачені права контролюючих органів, визначаючи, які з них характерні для податкової міліції. Ці пр
...
Букмекерська діяльність
Визначення поняття «букмекерська діяльність» на сьогодні не розкривається в діючих нормативно-правових актах України. При цьому, під букмекерською діяльністю до 27 листопада 2009 року, тобто до дати набрання чинності спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 7 жовтня 2009 року № 171/1176, в силу якого втратили чинність Ліцензійні умови провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, розумілась діяльність з проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобі
...
Господарські операції для цілей трансфертного ціноутворення
Загальне визначення поняття «господарські операції» окреслено в абзаці 5 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», згідно з яким господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Для цілей трансфертного ціноутворення підпункт 39.2.1.4 ПК України визначає господарські операції як «всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток пі
...
Ставка податку
Поняття «ставка податку» В науці податкового права існують дві основні позиції стосовно розуміння терміну «ставка податку». Перша позиція щодо визначення ставки податку полягає в тому, що під ставкою податку розуміється норма, яка нараховується на одиницю масштабу податку. Поняття «масштаб податку» не закріплене в податковому законодавстві, а є поняттям теоретичним. Масштабом податку вважають набір певних фізичних параметрів виміру об’єкта податку, необхідних для виміру бази оподаткування. Наприклад, об’єктом податку на власників транспорт
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити