Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4

Який порядок бухгалтерського обліку забезпечень (резервів) майбутніх витрат та платежів?

Згідно з пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (далі – П(С)БО 11) суми створених забезпечень визнають витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

У бухгалтерському обліку відображають інформацію про:

За Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.  № 91 нарахування, використання та коригування забезпечень (резервів) майбутніх виплат відображають на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» за субрахунками:

471 «Забезпечення виплат відпусток»;

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»;

473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»;

474 «Забезпечення інших витрат і платежів»;

475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»;

476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї»;

477 «Забезпечення матеріального заохочення»;

478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок».

Створення забезпечення (резерву)

Внаслідок створення резерву збільшуються витрати та зобов’язання підприємства. Їх нараховують у результаті відповідної минулої події. Наприклад, підприємство продало комп’ютер, на ремонт або заміну якого надана гарантія (минула подія). У такому випадку виникає зобов’язання вчинити дії за гарантією (відремонтувати, замінити тощо), які потребують витрат.

Підприємство зобов’язане створювати забезпечення на виплату відпусток (пункт 14 П(С)БО 11). Інші види забезпечень створюють за рішенням підприємства, яке закріплюють у обліковій політиці.

При цьому суму забезпечення на виплату відпусток нараховують щомісяця (пункт 14 П(С)БО 11), а інші з періодичністю, вказаною у обліковій політиці підприємства.

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюють за наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, які будуть отримані, й після початку реалізації такого плану.

Суму забезпечення визначають за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості.

Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначають в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його виконанням. Сумою неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, є найменша з двох величин: сума витрат на виконання контракту або сума витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту дорівнюють різниці між витратами на його виконання та доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту.

Нарахування суми резерву проводять по кредиту субрахунків рахунку 47.

Приклад 1. Підприємство «Кома» продає товари з гарантією, яка становить 24 місяці з дати придбання. Ґрунтуючись на минулому досвіді та майбутніх очікуваннях, було визначено, що у поточному році очікувана вартість витрат на ремонт товарів з дефектом становитиме 250 тис. грн. Відповідно до облікової політики підприємства витрати забезпечення гарантійних зобов’язань нараховують щомісяця. У бухгалтерському обліку потрібно зробити такий запис:

 

№ пп

Зміст операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано витрати на гарантійний ремонт

 

250

 

93 «Витрати на збут»

 

473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»

 

Використання забезпечення (резерву)

Відповідно до пункту 17 П(С)БО 11 забезпечення використовують для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких його створили. Не можна використовувати, наприклад, суму забезпечення, нарахованого для оплати відпусток, на покриття витрат на виконання гарантійних зобов’язань.

Використання суми резерву проводять за дебетом субрахунків рахунку 47.

Приклад 2. На 01.02.2016 р. у обліку підприємства «Сігма» нараховано 132 800 грн. З 08.02.2016 по 21.02.2016 р. включно головному інженеру Василенку С. С. було надано відпустку. Розрахунок та виплату відпускних проведено 05.02.2016 р., їх сума склала 25 600 грн. Нарахування відпускних за рахунок створеного забезпечення проводять наступним записом:

№ пп

Зміст операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано відпускні головному інженеру Василенку С. С.

25 600

471 «Забезпечення виплат відпусток»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

2

Нараховано єдиний соціальний внесок на суму відпускних Василенка С. С.

5 700

471 «Забезпечення виплат відпусток»

651 «Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування»

 

Коригування забезпечення (резерву)

Відповідно до пункту 17 П(С)БО 11 залишок забезпечення необхідно переглядати на кожну дату балансу. У разі потреби його коригують (збільшують або зменшують). Враховуючи, що забезпечення – це зобов’язання з невизначеною сумою, то на дату балансу його коригують. Для цього проводять інвентаризацію залишку забезпечень на рахунку 47.

Якщо ймовірність вибуття ресурсів для погашення майбутніх зобов’язань зменшилась або зникла, то суму забезпечення сторнують. Якщо ж залишку резерву не вистачає, то його донараховують.

Зменшують суму резерву в обліку методом «сторно» за кореспонденцією рахунків, якою відповідну суму було нараховано. Збільшують – за рахунками відповідних витрат, залежно від їх функціонального призначення (витрати на виробництво, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати).

Приклад 3. На 30.11.2016 р. у обліку підприємства «Сігма» нараховано 1 700 тис. грн. забезпечень, у т. ч.:

- на оплату відпусток – 850 тис. грн. (субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток»);

- на виконання гарантійних зобов’язань – 350 тис. грн. (субрахунок 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»);

- на забезпечення витрат на захист інтересів у судовій справі – 500 тис. грн. (субрахунок 474 «Забезпечення інших витрат і платежів»).

У результаті проведеної інвентаризації забезпечень виявлено:

- зайве нараховану суму резерву на виплату відпусток, що склала 5 тис. грн.;

- відсоток продукції, яка має суттєві дефекти, збільшився з 1 % одиниць до 1,5 %. Відповідно, оціночна сума витрат на виконання гарантійних зобов’язань зросла на 200 тис. грн;

- судову справу, на витрати за якою було створено забезпечення, у грудні 2016 року підприємство виграло.

У такому випадку, підприємству слід відкоригувати вартість забезпечень на 31.12.2016 р., через наступні бухгалтерські записи:

№ пп

Зміст операції

Сума, тис. грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Зменшена («сторнована») сума забезпечення на оплату відпусток

(5)

23,91,92,93,94

471

2

Донараховано забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань

200

93

473

3

Зменшена («сторнована») сума забезпечення витрат на захист інтересів у судовій справі

(500)

92

474